تی سی استور
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست ارزهای کیف‌پول‌ها

آیکوننام فارسینام انگلیسینام اختصاریسیف پللجر نانو اس لجر نانو ایکسلجر نانو اس پلاس ترزور تیترزور وانکول ولت پروکول ولت اسکیف پول سخت الیپال
بیتکوینبیتکوینBitcoinBTCشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوینشبکه اصلی بیتکوین
اتریوماتریومEthereumETHBEP20 - شبکه اصلی اتریومشبکه اصلی اتریوم
BEP20
شبکه اصلی اتریوم
BEP20
شبکه اصلی اتریوم
BEP20
شبکه اصلی اتریومشبکه اصلی اتریومBEP20 - شبکه اصلی اتریومBEP20 - شبکه اصلی اتریوم شبکه اصلی اتریوم
BEP20
کاردانوکاردانوCardanoADABEP20 - BEP2شبکه اصلی کاردانوشبکه اصلی کاردانوشبکه اصلی کاردانوشبکه اصلی کاردانوdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی کاردانو
BEP20
BEP20شبکه اصلی کاردانو
بی ان بیبی ان بیBinance CoinBNBBEP20 - BEP2BEP20BEP20BEP20BEP20 از طریق کیف پول متامسکBEP20 از طریق کیف پول متامسکERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20BEP20 - BEP2
تترتترTetherUSDTERC20 - BEP20
BEP2 - TRC20
SOLANA
ERC20 - BEP20
BEP2 - Algrond
TRC20
ERC20 - BEP20
BEP2 - Algrond
TRC20
ERC20 - BEP20
BEP2 - Algrond
TRC20
ERC20ERC20ERC20 - BEP20
TRC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
TRC20
ریپلریپلRippleXRPشبکه اصلی ریپل - BEP20 - BEP2شبکه اصلی ریپل - BEP20شبکه اصلی ریپل - BEP20شبکه اصلی ریپل - BEP20شبکه اصلی ریپلdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی ریپل - BEP20شبکه اصلی ریپل - BEP20شبکه اصلی ریپل - BEP20
دوج کویندوج کوینDogecoinDOGEشبکه اصلی دوج کوین - BEP20 - BEP2شبکه اصلی دوج کوین - BEP20شبکه اصلی دوج کوین - BEP20شبکه اصلی دوج کوین - BEP20شبکه اصلی دوج کوینشبکه اصلی دوج کوینBEP20BEP20شبکه اصلی دوج کوین - BEP20
پولکاداتپولکاداتPolkadotDOTشبکه اصلی پولکادات - BEP20 - BEP2شبکه اصلی پولکادات - BEP20شبکه اصلی پولکادات - BEP20شبکه اصلی پولکادات - BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاBEP20 - شبکه اصلی پولکاداتBEP20 شبکه اصلی پولکادات - BEP20
دایدایDaiDAIBEP20 - BEP2
ERC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
سولاناسولاناSolanaSOLشبکه اصلی سولاناشبکه اصلی سولاناشبکه اصلی سولاناشبکه اصلی سولاناdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی سولاناdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی سولانا
یونی سواپیونی سواپUniswapUNIBEP2 - BEP20
ERC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20 ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
چین لینکچین لینکChainlinkLINKBEP2 - BEP20
ERC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
بیتکوین کشبیتکوین کشBitcoin CashBCH شبکه اصلی بیتکوین کش
BEP2 - BEP20
شبکه اصلی بیتکوین کششبکه اصلی بیتکوین کششبکه اصلی بیتکوین کششبکه اصلی بیتکوین کششبکه اصلی بیتکوین کش شبکه اصلی بیتکوین کش - BEP20 شبکه اصلی بیتکوین کش - BEP20 شبکه اصلی بیتکوین کش - BEP20
لایت کوینلایت کوینLitecoinLTCشبکه اصلی لایت کوین - BEP20شبکه اصلی لایت کوینشبکه اصلی لایت کوینشبکه اصلی لایت کوینشبکه اصلی لایت کوینشبکه اصلی لایت کوینشبکه اصلی لایت کوین - BEP20شبکه اصلی لایت کوین - BEP20شبکه اصلی لایت کوین - BEP20
دلار بایننسدلار بایننسBinance USDBUSDERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20 ERC20 - BEP20 ERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20
BEP2
ERC20 - BEP20
پولیگانپولیگانPolygonMATICشبکه اصلی پولیگان
BEP2 - BEP20
ERC20
ERC20 - BEP20
شبکه اصلی پولیگان
ERC20 - BEP20
شبکه اصلی پولیگان
ERC20 - BEP20
شبکه اصلی پولیگان
از طریق کیف پول‌های واسط My Crypto و My tether wallet
از طریق کیف پول‌های واسط My Crypto و My tether wallet
ERC20 - BEP20
شبکه اصلی پولیگان
ERC20 - BEP20
شبکه اصلی پولیگان
disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌ها
دشدشDashDASHشبکه اصلی دششبکه اصلی دششبکه اصلی دششبکه اصلی دششبکه اصلی دششبکه اصلی دشdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی دش
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیکEthereum ClassicETCشبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20شبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20 شبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20شبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20شبکه اصلی اتریوم کلاسیکشبکه اصلی اتریوم کلاسیکشبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20BEP20شبکه اصلی اتریوم کلاسیک - BEP20
چیلیز چیلیزChilizCHZERC20 - BEP2ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20
استلاراستلارStellarXLMشبکه اصلی استلارشبکه اصلی استلارشبکه اصلی استلارشبکه اصلی استلاراز طریق کیف پول واسط exodusاز طریق کیف پول واسط exodusشبکه اصلی استلارشبکه اصلی استلارشبکه اصلی استلار
وی چینوی چینVeChainVETشبکه اصلی وی چیناز طریق کیف پول واسط vechain syncاز طریق کیف پول واسط vechain syncاز طریق کیف پول واسط vechain syncdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاERC20ERC20شبکه اصلی وی چین
آوالانچآوالانچAvalancheAVAXشبکه اصلی آوالانچ (c_chain)
BEP20
از طریق کیف پول واسط avalanche walletاز طریق کیف پول واسط avalanche walletاز طریق کیف پول واسط avalanche walletdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی آوالانچ disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی آوالانچ
فایل کوینفایل کوینFilecoinFILBEP2 - BEP20شبکه اصلی فایل کوین -
BEP20
شبکه اصلی فایل کوین -
BEP20
شبکه اصلی فایل کوین -
BEP20
disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاERC20 - BEP20ERC20 - BEP20BEP20
تتاتتاTheta THETAشبکه اصلی تتاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاERC20 ERC20 شبکه اصلی تتا
ترونترونTronTRXشبکه اصلی ترون
BEP20 - BEP2
شبکه اصلی ترون
BEP20
شبکه اصلی ترون
BEP20
شبکه اصلی ترون
BEP20
disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاERC20 - BEP20
TRC20
ERC20 - BEP20شبکه اصلی ترون
فایلایاس کوینایاسEOSEOSBEP20 - BEP2
ERC20
از طریق کیف پول واسط fairy wallet -
BEP20
از طریق کیف پول واسط fairy wallet -
BEP20
از طریق کیف پول واسط fairy wallet -
BEP20
از طریق کیف پول واسط blocks.io walletdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاBEP20BEP20BEP20
ERC20
آوهآوهAAVEAAVEBEP20 - BEP2
ERC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
پنکیک سوآپپنکیک سوآپPancake SwapCAKEBEP20 - BEP2BEP20BEP20BEP20ERC20ERC20BEP20BEP20BEP20
کازماسکازماسCosmosATOMشبکه اصلی کازماس -
BEP20
شبکه اصلی کازماس - BEP20شبکه اصلی کازماس - BEP20شبکه اصلی کازماس - BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی کازماس - BEP20BEP20شبکه اصلی کازماس - BEP20
نئونئوNeoNEOشبکه اصلی نئواز طریق کیف پول واسط Neonwalletاز طریق کیف پول واسط Neonwalletاز طریق کیف پول واسط Neonwalletdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی نئو - BEP20BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌ها
تزوستزوسTezosXTZBEP20شبکه اصلی تزوسشبکه اصلی تزوسشبکه اصلی تزوساز طریق کیف پول واسط Briskettdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاBEP20
شبکه اصلی تزوس
BEP20شبکه اصلی تزوس -
BEP20
سوشی سوآپسوشی سوآپSushi SwapSUSHIBEP20 - BEP2
ERC20
ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
دی سنترالنددی سنترالندDecentralandMANAERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20
انجین کوینانجین کوینEnjin CoinENJERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20ERC20
کیوتومکوآنتومQtumQTUMشبکه اصلی کوآنتوم
ERC20
شبکه اصلی کوآنتومشبکه اصلی کوآنتومشبکه اصلی کوآنتومERC20ERC20ERC20ERC20ERC20
بتبتBasic Attention TokenBATERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20
آدیوسآدیوسAudiusAUDIOERC20ERC20 ERC20 ERC20 ERC20ERC20ERC20 ERC20 ERC20
او ام جیاو ام جی OmiseGoOMGERC20ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20
سوآیپسوآیپSwipeSXPBEP20 - BEP2
ERC20
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
وان اینچوان اینچ1inch1INCHBEP20 - ERC20
POLYGON
ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 ERC20 ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
وینکوینکWINkWINBEP20 - TRC20
TRC20 - BEP20TRC20 - BEP20TRC20 - BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاTRC20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌ها TRC20 - BEP20
استوریجاستوریجStorjSTORJERC20شبکه اصلی استوریجشبکه اصلی استوریجشبکه اصلی استوریجERC20ERC20ERC20ERC20ERC20
ونوسونوسVenusXVSBEP20 - BEP2ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20disagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاBEP20BEP20BEP20
ریفریفReefREEFBEP20 - ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20ERC20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20ERC20 - BEP20
شیباشیباSHIBA INUSHIBERC20ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20 ERC20
الگورندالگورندAlgorandALGOdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی الگورندشبکه اصلی الگورندشبکه اصلی الگورندdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاdisagree - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌هاشبکه اصلی الگورند
آیکوننام فارسینام انگلیسینام اختصاریسیف پللجر نانو اس لجر نانو ایکسلجر نانو اس ترزور تیترزور وانکول ولت پروکول ولت اسکولکیف پول سخت الیپال
safepal 1 1 - تی سی استور - لیست ارزهای کیف‌پول‌ها

ارزهای ولت سخت افزاری سیف پل – Safepal